Viktig Kunskap

 

Hjärtstillestånd eller hinder i andningsvägarna resulterar redan efter några minuter i omfattande hjärnskador. Därför är det viktigt att du agerar med både kraft och kyla om någon skadas eller om du stannar vid en olycksplats.

 

Kommer du till en olycksplats där räddningsarbete pågår ska du köra försiktigt förbi. Är du däremot en av de första som kommer till olycksplatsen bör du ingripa efter bästa förmåga. Och då måste du agera strikt efter L-ABC (Larma -Andning/Blödning/Chock).

 

Lägesbedömning

 

 • Bedöm om det finns risk för ytterligare skada. Är läget livsfarligt för de skadade, andra närvarande eller dig själv?
 • Finns risk för exempelvis brand, explosion eller påkörning? För då genast skadade ut ur riskzonen. I annat fall ska du inte flytta en skadad.
 • Larma 112. Uppge ditt namn, var du befinner dig, var olyckan hänt, hur många som är skadade, om någon är fastklämd samt om det finns risk för brand.
 • Varna andra genom att sätta ut varningstriangel.
 • Tänk på explosionsrisken – rök aldrig invid en olycksplats och se till att ingen annan gör det heller.

 

Andning

 

 • Undersök om den skadade är vid medvetande. Kontrollera att luftvägarna är fria.
 • Andas den skadade – lägg i framstupa sidoläge.
 • Andas och reagerar den skadade inte? Kontrollera pulsen.
 • Ingen puls eller andning? Påbörja Hjärt-Lung-Räddning. Använd andningsduk.

 

Blödning

 

 • Stoppa blödning genom att hålla den skadade kroppsdelen högre än hjärtat. Tryck ihop såret med fingrarna och lägg tryckförband. Använd skyddshandskar.

 

Chock

 

 • Kontrollera hela tiden medvetande, andning och puls. Blekhet, kallsvettning, svag och snabb puls är chocksignaler.
 • Framstupa sidoläge – om möjligt med benen högre än huvudet. Förhindra avkylning.
 • Lugna genom att lyssna och finnas till hands. Ge aldrig dryck.